Σεξουαλική υγεία

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν περιγράφει δραματικές αλλαγές στην κατανόηση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής συμπεριφοράς (WHO, 2006), ενώ ο όρος “σεξουαλική υγεία” αναπτύ­χθηκε με ενδιαφέροντες τρόπους (Edwards W.M. & Coleman Ε., 2004). Η κατανόηση της σεξουαλικής υγείας σχηματίστηκε εν μέρει με πολιτικά, κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα, όπως τα επακόλουθα της σεξουαλικής επανάστασης του 1960, ο συνεχής αγώνας για τα αναπαραγωγικά δικαι­ώματα και τις εκτρώσεις, η ωρίμαση του κινήματος για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, το ζήτημα του υπερπληθυσμού και ο καταστροφικός διε­θνής αντίκτυπος του HIV/AIDS (Edwards W.M. & Coleman Ε., 2004).

educators info

Επαρκώς έχει τεκμηριωθεί και τονιστεί σε εθνικές και διεθνείς μελέτες, ο σημαντικός ρόλος που διαδραμάτισε η πανδημία του ΗIV, όπως επίσης και η έκταση των απωλειών στην υγεία από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), ανεπιθύμη­τες κυήσεις, μη ασφαλείς εκτρώσεις, υπογονιμότητα, έμφυλη βία, σε­ξουαλική δυσλειτουργία και διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προ­σανατολισμού (WHO, 2006)

Η σεξουαλική υγεία είναι θεμελιώδης για τη σω­ματική και συναισθηματική υγεία, για την ευεξία των ατόμων, των ζευγαριών και των οικογενειών, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης των κοινωνιών και των κρατών. Όταν προβάλλεται θετι­κά η σεξουαλική υγεία χαρακτηρίζεται ως το δικαί­ωμα όλων των ανθρώπων να έχουν τη γνώση και τις ευκαιρίες να συνεχίσουν μια ασφαλή και ευχάριστη σεξουαλική ζωή. Παρόλα αυτά, η ικανότητα των ανδρών και των γυναικών να επιτύχουν σεξουαλική υγεία και ευεξία εξαρτάται από την πρόσβασή τους σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη σε­ξουαλικότητα, στις γνώσεις σχετικά με τους κινδύ­νους που αντιμετωπίζουν, στην ευαλωτότητά τους στις δυσμενείς συνέπειες της σεξουαλικής δραστη­ριότητας, στην πρόσβασή τους σε καλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίδας σεξουαλικής υγείας, και ενός περιβάλλοντος που διατηρεί και προάγει τη σεξουα­λική υγεία γενικά (WHO, 2010).

«Σεξουαλική υγεία είναι μια κατάσταση σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα, και δεν είναι μόνο η απουσία  ασθένειας,  δυσλειτουργίας ή  αναπηρίας.  Η σεξουαλική υγεία απαιτεί μια θετική και γεμάτη σεβασμό προσέγγιση στη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές σχέσεις,  καθώς και την ύπαρξη ευχάριστων και ασφαλών σεξουαλικών εμπειριών, ελεύθερη από εξαναγκασμούς,  διακρίσεις και βία.  Για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η σεξουαλική υγεία, τα σεξουαλικά δικαιώματα όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι σεβαστά, να προστατεύονται και να ασκούνται» (WHO, 2006) Η σεξουαλική υγεία αποτελεί βασικό στοιχείο της συνολικής υγείας, της ευημερίας και του ευ ζην και καθορίζει αποφασιστικά την ευημερία των ατόμων, των ερωτικών συντρόφων, των οικογενειών και των κοινοτήτων.

Η σεξουαλική υγεία όπως διαφαίνεται και από τον ορισμό της, δεν μπορεί να εξηγηθεί, να κατανοηθεί ή να καταστεί λειτουργική χωρίς την ευρεία αναγνώ­ριση της σεξουαλικότητας, η οποία είναι υποκείμενη της σεξουαλικής υγείας σε σημαντικές συμπεριφο­ρές και αποτελέσματα σχετιζόμενα με αυτήν. Στην ίδια έκθεση του ΠΟΥ ορίζεται ως: «Η σεξουαλικότητα αποτελεί κεντρική πτυχή της ανθρώπινης ύπαρξης στη διάρκεια της ζωής και πε­ριλαμβάνει το φύλο (sex), την ταυτότητα και το ρόλο του κοινωνικού φύλου (gender), το σεξουαλικό προσανατολισμό τον ερωτισμό, την απόλαυση, την εγγύτητα και την αναπαραγωγή. Βιώνεται ή εκφράζεται με σκέψεις, φαντασιώσεις, επιθυμίες, πεποιθήσεις, στάσεις ζωής, αξίες, δραστηριότητες, πρακτικές, ρόλους, σχέσεις. Η σεξουαλικότητα μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις προηγούμενες διαστάσεις, οι οποίες δυνατό να μην εκφράζονται ή να μη βιώνονται πάντα. Η σεξουαλικό­τητα είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικοοικονομικών, πολιτισμικών, ηθικών και θρησκευτικών/πνευματικών παραγόντων» (WHO, 2006).

Η παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας έχει οριστεί στις 4 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία της παγκόσμιας ένωσης σεξουαλικής υγείας (WAS). Σκοπός της, η κοινωνική ευαισθητοποίηση ως προς το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τηρούνται τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και μέσα από τη διασφάλιση ότι η σεξουαλική υγεία έχει να κάνει με ζητήματα που μπορούν να συζητηθούν παντού! Σήμερα γιορτάζεται σε 35 χώρες, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συζητήσεων, ομιλιών, συνεδρίων, κλπ.

Τα βασικά εννοιολογικά στοιχεία της σεξουαλικής υγείας, που προκύπτουν από τον ορισμό της όταν ειδωθεί θετικά και ολιστικά, είναι τα παρακάτω:

 • Αφορά την ευεξία και όχι απλά την απουσία της ασθένειας.
 • Περιλαμβάνει το σεβασμό, την ασφάλεια και ελευθερία από διακρίσεις και βία.
 • Εξαρτάται από την άσκηση ορισμένων ανθρω­πίνων δικαιωμάτων.
 • Σχετίζεται με όλη τη διάρκεια της ζωής του αν­θρώπου, όχι μόνο για τις αναπαραγωγικές ηλι­κίες, αλλά και για τους νέους και τους ηλικιω­μένους.
 • Εκφράζεται μέσα από διάφορες μορφές σεξου­αλικότητας και σεξουαλικής έκφρασης.
 • Επηρεάζεται καθοριστικά από τα κοινωνικά πρό­τυπα του φύλου, ρόλους, προσδοκίες και σχέ­σεις εξουσίας.
 • Χρειάζεται να κατανοηθεί εντός συγκεκριμένου κοινωνικού, οικονομικού, και πολιτικού πλαισίου (WHO, 2010).

Είναι προφανές ότι η σεξουαλική υγεία, όπως ορίστηκε από τον  ΠΟΥ,  είναι περισσότερο  ένας  αξιόλογος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί,  παρά μια επαρκής εκπροσώπηση της τρέχουσας κατάστασης των περισσότερων ανθρώπων. Η  σεξουαλική  υγεία σε έναν πιο περιορισμένο ορισμό,  θα μπορούσε να ενταχθεί ως προϋπόθεση για (σεξουαλική) ποιότητα στη ζωή των ανθρώπων (Sandfort T.G. & Ehrhardt A.A., 2004).

Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση

Η Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση (Comprehensive Sexuality education) αποτελεί παιδαγωγική και εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αφορά στην οικοδόμηση γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την καλλιέργεια στάσεων στους τομείς της υγείας που αφορούν: (α) τη σωματική υγεία, όπως τη γνωριμία με το σώμα, την υγιεινή του σώματος, την αναπαραγωγή και τη διασφάλιση της υγείας, (β) την ψυχική υγεία, όπως την έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων και (γ) την κοινωνική υγεία, όπως τη δημιουργία υγιών σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των ατόμων σε όλα τα επίπεδα (φιλικό, ερωτικό, οικογενειακό κ.λ.π.), η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της επικοινωνίας και της συνεργασίας.

Με  βάση  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  της Παγκόσμιας  και  Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Στρατηγικής για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία της Παγκόσμιας  Οργάνωσης  Υγείας (σελ.  20),

«Η Σεξουαλική  Εκπαίδευση  βασίζεται  σε  μια  ευρεία  κατανόηση  της  σεξουαλικότητας,  που  δεν  εστιάζει αποκλειστικά   σε   βιολογικές   πτυχές και ορίζεται  ως  η  μάθηση σε  σχέση  με  τις  γνωστικές,  συναισθηματικές, κοινωνικές,  διαδραστικές  και  σωματικές  πτυχές  της  σεξουαλικότητας. Για  τα  παιδιά  και  τα νεαρά άτομα,  έχει στόχο  την  υποστήριξη  και  προστασία  της  σεξουαλικής  τους  ανάπτυξης. Σταδιακά  ενισχύει  και  ενδυναμώνει  τα  παιδιά  και  νεαρά άτομα  με  πληροφορίες, δεξιότητες  και  θετικές  αξίες  ώστε  να  κατανοούν  και  να  χαίρονται  τη σεξουαλικότητά τους,  να  βιώνουν  με  υπευθυνότητα  και  ασφάλεια  τις διαπροσωπικές σχέσεις και φιλίες τους και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική τους σεξουαλική υγεία και ευημερία αλλά και για των άλλων. Καθιστά τα παιδιά και τα νεαρά άτομα ικανά να ενισχύσουν την ποιότητα της ζωής τους και να συνεισφέρουν σε μια σπλαχνική και δίκαιη κοινωνία. Όλα τα παιδιά και οι  νέοι  έχουν  το  δικαίωμα  στην  πρόσβαση  σε  Σεξουαλική  Εκπαίδευση κατάλληλη για την ηλικία τους».

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τονίζει πως η Σεξουαλική  Εκπαίδευση βασίζεται  στα  παγκόσμια  αναγνωρισμένα ανθρώπινα  δικαιώματα  και  ειδικά  στο  δικαίωμα  της  ενημέρωσης,  η  οποία αποτελεί προϋπόθεση της πρόληψης σε σχέση με θέματα υγείας. Η Συμπεριληπτική Σεξουαλική  Εκπαίδευση επίσης, ενθαρρύνει τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων της αυτόνομης λήψης αποφάσεων και σεβασμού για τα δικαιώματα των άλλων. Ακολούθως, τα προγράμματα ΣΣΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας των σεξουαλικών και των έμφυλων ταυτοτήτων που υπάρχουν στην κοινότητα και να περιλαμβάνουν την κριτική αξιολόγηση των στάσεων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις. Τα προγράμματα ΣΣΕ θα πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοχή και τον σεβασμό της διαφορετικότητας των σεξουαλικών και των έμφυλων ταυτοτήτων που υπάρχουν στην κοινότητα και να περιλαμβάνουν την κριτική αξιολόγηση των στάσεων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

Γι’ αυτό, η Συμπεριληπτική Σεξουαλική  Εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης, 1) την αναγνώριση και αμφισβήτηση στερεοτύπων και νορμών που υπάρχουν στην κοινωνία όσον αφορά τα φύλα και τη σεξουαλικότητα και οδηγούν σε φαινόμενα όπως η έμφυλη βία, 2) αλλά και την αναγνώριση και συμπερίληψη της διαφορετικότητας. Επίσης, 3) εστιάζει στην εκπαίδευση στα δικαιώματα, όπως για, παράδειγμα, στο δικαίωμα της προστασίας, μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ένα παιδί να λειτουργεί με ασφαλή τρόπο αναγνωρίζοντας κινδύνους και να ζητά βοήθεια σε περίπτωση εκφοβισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησής του.

Η Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση δεν έχει στόχο να διδάξει το «σωστό» και το «λάθος» σε σχέση με τον οικογενειακό προγραμματισμό και τη σεξουαλική ζωή. Οι δείκτες επιτυχίας ακολουθούν την  προσέγγιση  της  προαγωγής  υγείας  και  στοχεύουν  στην παροχή ευκαιριών στους μαθητές και μαθήτριες ώστε να εξετάσουν κριτικά τους διάφορους κοινωνικούς  παράγοντες που καθορίζουν θέματα σεξουαλικότητας και να κατανοήσουν  τον τρόπο με τον οποίο η  κοινωνία μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις, επιλογές και συμπεριφορές ενός ατόμου σε σχέση με θέματα σεξουαλικότητας.

Η αναγκαιότητα για Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι κοινά αποδεκτή, με τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την έχουν καταστήσει ως υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία τους. Η ορθή σεξουαλική εκπαίδευση δεν οδηγεί σε πρόωρη έναρξη σεξουαλικών σχέσεων, δεν οδηγεί  σε  πιο  συχνές  σεξουαλικές  επαφές  ούτε  αυξάνει  τον  αριθμό  των σεξουαλικών  συντρόφων  των  νέων ατόμων.  Αντίθετα,  αναγνωρίζεται  η σχέση  ανάμεσα  σε  μια  ελλειμματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την επικράτηση της εφηβικής  εγκυμοσύνης,  του  HIV/AIDS  και  των  σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων  (ΣΜΝ),  καθώς  ένας  από  τους  κυριότερους παράγοντες  στους  οποίους  οφείλονται  οι ακούσιες εφηβικές εγκυμοσύνες οφείλονται είναι η ελλειμματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Η  Συμπεριληπτική Σεξουαλική  Εκπαίδευση καθιστά τα παιδιά και τα νεαρά άτομα ικανά να αντιστέκονται στην πρόωρη έναρξη  σεξουαλικής δραστηριότητας ή/και στην επίδειξη  σεξουαλικής  συμπεριφοράς  υψηλού  κινδύνου  ώστε  να  κάνουν συνειδητοποιημένες και υπεύθυνες επιλογές οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα ζωής τους και συμβάλλουν  στην  ανάπτυξη  μιας  κοινωνίας  που  εδράζεται  στις  αξίες  της αγάπης,  της  αλληλεγγύης,  του  σεβασμού  και της  υπευθυνότητας. Προσεγγίζοντας  τη  σεξουαλικότητα εντός αυτού του πλαισίου, η Συμπεριληπτική Σεξουαλική  Εκπαίδευση εφοδιάζει τα παιδιά και τα νεαρά άτομα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις και αξίες που απαιτούνται για να είναι σε  θέση  να  παίρνουν  πληροφορημένες  και  υπεύθυνες  αποφάσεις,  να προστατεύονται  από  σεξουαλική  βία/εξαναγκασμό  και  να  αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού.

Τα σχολεία αποτελούν σημαντικά πλαίσια  για  παρεμβάσεις  που  στοχεύουν  στην  αποφυγή  επικίνδυνων σεξουαλικών  συμπεριφορών  και  προώθηση  της  υγιούς  σεξουαλικής συμπεριφοράς.

Ο κεντρικός ρόλος του σχολείου στην παροχή της ΣΣΕ

Κατευθυντήριες γραμμές για τη Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση στο σχολικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τον άρτια τεκμηριωμένο Τεχνικό Οδηγό της UNESCO (International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach, Unesco 2019), η Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΣΕ) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προετοιμασία των νέων για μία ασφαλή, παραγωγική, ολοκληρωμένη ζωή σε έναν κόσμο όπου ο HIV και το AIDS, οι  Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ), οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, η έμφυλη βία και η ανισότητα των φύλων εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρούς κινδύνους στην ευημερία τους. Ωστόσο, παρά τις ξεκάθαρες και αδιάσειστες αποδείξεις σχετικά με τα οφέλη μιας υψηλής ποιότητας ΣΣΕ, βασισμένης σε συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, πολύ μικρός αριθμός παιδιών και εφήβων λαμβάνουν αυτή την προετοιμασία για τη ζωή τους, η οποία τους ενδυναμώνει και τους προσφέρει γνώσεις, αξίες και δεξιότητες ώστε να λαμβάνουν συνειδητές, υπεύθυνες αποφάσεις για τη σεξουαλικότητα και να τις σχέσεις τους.

Η Ατζέντα 2030 με τους παγκόσμιους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξής της (SDGs) καλούν σε δράση, ώστε να μην μείνει κανένα άτομο πίσω όσον αφορά στην εκπλήρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ισότητα των φύλων. Η κινητοποίηση των πολιτικών φορέων για την επίτευξη στόχων στην εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την υγεία και την πρόνοια, προσφέρει επίσης μια σημαντική ευκαιρία προκειμένου να αυξηθούν υπάρχοντα ή καινούρια πολυτομεακά προγράμματα για να εισάγουμε τη ΣΣΕ σε όλα τα παιδιά και τα νεαρά άτομα.

Τα Προγράμματα της ΣΣΕ χρειάζεται να υλοποιούνται από καλά εκπαιδευμένους/ες και υποστηριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς στο σχολείο, μιας και προσφέρουν μία σημαντική ευκαιρία για να φτάσουμε σε μεγάλους αριθμούς νεαρών ατόμων που θα έχουν λάβει τη σεξουαλική εκπαίδευση πριν γίνουν σεξουαλικά ενεργά, καθώς και σε ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό. Η ΣΣΕ θα ήταν σημαντικό να είναι διαθέσιμη σε νεαρά άτομα και παιδιά εκτός σχολείου που είναι συχνά τα πιο ευάλωτα σε παραπληροφόρηση, εξαναγκασμό και εκμετάλλευση.

Η ποιότητα και η επίδραση της ΣΣΕ εντός σχολικού περιβάλλοντος εξαρτάται όχι μόνο από την εκπαιδευτική διαδικασία– συμπεριλαμβανομένων της εκπαιδευτικής επάρκειας, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται και του εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται – αλλά και από όλο το σχολικό περιβάλλον. Αυτό γίνεται σαφές, μεταξύ άλλων, μέσω των σχολικών κανόνων και πρακτικών αλλά και των παιδαγωγικών και πολιτικών πλαισίων που τίθενται. Η ΣΣΕ συνιστά βασικό μέρος μιας ευρύτερης κριτικής, ανθρωπιστικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας όλων των μαθητών/-τριών.

Η Συμπεριληπτική Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΣΕ) είναι μία διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και σχετίζεται με τις γνωστικές, συναισθηματικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές της σεξουαλικότητας. Στόχος της είναι να εφοδιάσει παιδιά και νεαρά άτομα με γνώσεις, ικανότητες και αξίες που θα τα ενδυναμώσουν, προκειμένου να πραγματώσουν την υγεία, την ευημερία και την αξιοπρέπειά τους, να αναπτύξουν κοινωνικές και σεξουαλικές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από σεβασμό, να αναλογιστούν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν τη δική τους ευημερία και αυτή των άλλων και να κατανοήσουν και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Η ΣΣΕ είναι είδος εκπαίδευσης που μπορεί να υλοποιηθεί από επίσημους και ανεπίσημους φορείς εκπαίδευσης  και είναι:

 • Επιστημονικά ακριβής
 • Επαυξητική
 • Ηλικιακά και αναπτυξιακά κατάλληλη
 • Βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα
 • Συμπεριληπτική
 • Βασισμένη σε μία προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Βασισμένη στην ισότητα των φύλων
 • Πολιτιστικά επίκαιρη και κατάλληλη για το εκάστοτε πλαίσιο
 • Μετασχηματιστική
 • Ικανή να αναπτύξει ικανότητες ζωής οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη τη στήριξη υγιών επιλογών

 

Ενώ διαφορετικοί φορείς και ιδρύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των παιδιών για την ενήλικη ζωή και τις ευθύνες τους, ο τομέας της εκπαίδευσης παίζει ένα ρόλο ζωτικής σημασίας στην παροχή της ΣΣΕ. Το σχολείο, ως τόπος όπου πραγματοποιείται η διδασκαλία, η μάθηση και η προσωπική ανάπτυξη, παρέχουν μία υπάρχουσα υποδομή, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποτελούν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, και μακροχρόνιες προγραμματισμένες ευκαιρίες εντός των επίσημων προγραμμάτων σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να παρέχουν μαθησιακές εμπειρίες ηλικιακά και αναπτυξιακά κατάλληλες στα παιδιά και στα νεαρά άτομα, και νεαρά άτομα βλέπουν τα σχολεία και τους/τις εκπαιδευτικούς ως μία αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης.

Οι επαγγελματίες και οι ειδικοί στη σεξουαλική εκπαίδευση  πιστεύουν ότι τα προγράμματα της ΣΣΕ έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολύ περισσότερα από την αλλαγή των σεξουαλικών συμπεριφορών. Για παράδειγμα, η ΣΣΕ μπορεί να συμβάλει στη μακροπρόθεσμη βελτίωση υγείας, στη μείωση της έμφυλης βίας και της βίας από σεξουαλικό σύντροφο, στην ευαισθητοποίηση και στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων (sex trafficking), στη μείωση των διακρίσεων και στην αύξηση κανόνων για ισότητα όλων των φύλων. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα της ΣΣΕ ενισχύουν  τα νεαρά άτομα ως πολίτες του κόσμου που μπορούν να στηρίξουν τα δικά τους δικαιώματα αλλά και τα δικαιώματα των άλλων.

Υπάρχουν πολλοί διεθνείς οργανισμοί που συνεργάζονται στην επιτυχία των  προγραμμάτων Συμπεριληπτικής Σεξουαλικής Εκπαίδευσης (Comprehensive Sexuality education) και δημοσιεύουν κατευθυντήριες γραμμές. Οι πιο γνωστοί από αυτούς είναι εκτός από την UNESCO, ο SIECUS, η International Planned Parenthood Federation (IPPF), η Διεθνής Τεχνολογική καθοδήγηση για την Εκπαίδευση στην Σεξουαλικότητα, δηλ. η The International Technical Guidance on Sexuality Education (ITGSE), η οποία φέρει το λογότυπο του UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, το οποίο είναι το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον HIV και το AIDS), φορείς σχετιζόμενοι με τον ΟΗΕ όπως η UNICEF, UNFPA, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), η American Academy of Pediatrics, η World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), το U.S. Centers for Disease Control (CDC). Οι οργανισμοί αυτοί δρουν μέσω εντύπων και οργανωμένων ακτιβιστών/-στριών, ενώ έχουν συμπαράσταση οικονομική και ηθική από πλήθος άλλων οργανώσεων.

 

[i]O όρος «συμπεριληπτική» αναφέρεται επίσης στην ευρύτητα και το βάθος των θεματικών και του περιεχομένου, το οποίο παραδίδεται συνεχώς σε μαθητές/-τριες προοδευτικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, αντί για μία μεμονωμένη παρέμβαση ή μάθημα.