Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση

21η Γενική Συνέλευση του ENOC, 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΕΛΣΙΝΚΙ

1 E30ehRZkmjPxeSrfltdpzg 

Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), καλούμε τις κυβερνήσεις μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβουν όλες τις κατάλληλες δράσεις για να διασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών στην Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) και τις Σχέσεις των Νέων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού εκπονήθηκε ένας σημαντικός αριθμός ερευνών µε θέμα τους παράγοντες φύλο και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν στρατηγικές παρέμβασης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς µε στόχο την ενημέρωση για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ), τη μείωση των στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στις σχολικές τάξεις.

Η Ελλάδα έχει κυρώσει σωρεία διεθνών και ευρωπαϊκών Συνθηκών, Συμφωνιών και Συμβάσεων, οι οποίες στηρίζουν τη σεξουαλική εκπαίδευση ως δικαίωμα των παιδιών και εφήβων, με κυριότερες τις ακόλουθες:

 

1. Υπάρχουν κι άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη Σεξουαλική Εκπαίδευση;

Διεθνώς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί όροι για τη σεξουαλική εκπαίδευση. Σε αυτούς συγκαταλέγονται: εκπαίδευση πρόληψης, εκπαίδευση σχέσεων και σεξουαλικότητας, εκπαίδευση οικογενειακής ζωής, εκπαίδευση σχετική με τον HIV, εκπαίδευση δεξιοτήτων ζωής, υγιείς τρόποι ζωής και βασική ασφάλεια ζωής κ.α.. Ανεξάρτητα από τον όρο που χρησιμοποιείται, η σεξουαλική εκπαίδευση αναφέρεται στην ανάπτυξη των γνώσεων των μαθητών/-τριών, των ικανοτήτων και στάσεων για θετική σεξουαλικότητα και καλή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Τα βασικά στοιχεία προγραμμάτων της Σεξουαλικής Εκπαίδευσης έχουν συγκεκριμένες ομοιότητες, όπως οι σταθερές βάσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αναγνώριση της ευρείας έννοιας της σεξουαλικότητας ως φυσικού μέρους της ανάπτυξης του ανθρώπου.

 

d7d0afb27dd70ec7.jpg

 

Τα 6 καπέλα της σκέψης αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις πάνω στο θέμα της λήψης αποφάσεων για διάφορα ζητήματα. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά και οι απόψεις μας μας κάνουν αρκετά υποκειμενικούς μπροστά στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, υπάρχει η πιθανότητα να χάνονται ευκαιρίες λόγω της μονόπλευρης οπτικής για μία κατάσταση. Η τεχνική λήψης αποφάσεων του  Edward de Bono μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο ή και μία ομάδα να πάρουν πιο σωστές αποφάσεις και να βελτιωθούν στο έπακρο.

Σελίδα 1 από 3