Η παρακάτω ταξινομία αποτελεί χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων:

To 1956 ο Benjamin Bloom, ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος στο πανεπιστήμιο του Σικάγου, πρότεινε μια ταξινόμηση-κατάταξη (ταξονομία) σε ιεραρχική μορφή των εκπαιδευτικών στόχων (educational objectives).

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να διακριθούν σε τρεις τομείς:

  1. τον γνωστικό (cognitive), που αφορά τις διεργασίες της γνώσης
  2. τον συναισθηματικό (affective), που αφορά τις στάσεις (attitudes) και
  3. τον ψυχοκινητικό (psychomotor), που αφορά τις δεξιότητες (skills).

Ίντερσεξ είναι όρος ομπρέλα για άτομα που γεννήθηκαν με κάποιο συνδυασμό χαρακτηριστικών φύλου όπως χρωμοσώματα, γεννητικά όργανα, εσωτερικά αναπαραγωγικά όργανα ή ορμονικά προφίλ, που δεν ταιριάζουν με την τυπική διχοτομική έννοια του αρσενικού και θηλυκού γένους.

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, η ικανότητα του να μπορείς να κατανοήσεις και να συμμετάσχεις σε διάλογο με άλλα άτομα, των οποίων οι απόψεις διαφέρουν από τις δικές σου, κρίνεται ως επιτακτική για τη δημοκρατική ιδιότητα του/της πολίτη/-ισσας και απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία και την ενίσχυση των δημοκρατικών κοινωνιών, αλλά και τη δημιουργία μιας κουλτούρας που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το σχολείο επιτελεί σπουδαίο ρόλο στο να διδάξει τις/τους μαθήτριες/-ητές να συμπεριφέρονται με σεβασμό, να είναι ανεκτικές/=οί και να έχουν καλούς τρόπους. Ο σεβασμός, η ανεκτικότητα και οι καλοί τρόποι αποτελούν τον πυρήνα της αγωγής του/της πολίτη/-ισσας. Το κύριο επιχείρημα για τη δημιουργία κανόνων συνύπαρξης απορρέει από τη φύση της ειρήνης και της δημοκρατίας και διαμορφώνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε ο ένας άνθρωπος τον άλλον στην καθημερινή ζωή, από το πώς μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας απόψεις και να ορίσουμε την ατομική μας ταυτότητά. Το σχολείο οφείλει να βοηθά όλες/-ους τις/τους μαθήτριες/-ητές προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να αποκλείει τις λεσβίες, τα ομοφυλόφιλα, τα αμφιφυλόφιλα, τα ίντερσεξ και τα τρανς άτομα (ΛΟΑΤΚΙ+) ή όσα θέτουν υπό αμφισβήτηση τον ερωτικό/ σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους.

65088064 10157206600293911 824721806316273664 n

Σελίδα 2 από 2