Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση

21η Γενική Συνέλευση του ENOC, 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΕΛΣΙΝΚΙ

1 E30ehRZkmjPxeSrfltdpzg 

Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), καλούμε τις κυβερνήσεις μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβουν όλες τις κατάλληλες δράσεις για να διασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών στην Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) και τις Σχέσεις των Νέων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, αφού εκπονήθηκε ένας σημαντικός αριθμός ερευνών µε θέμα τους παράγοντες φύλο και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν στρατηγικές παρέμβασης από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς µε στόχο την ενημέρωση για τη Σεξουαλική και Αναπαραγωγική Υγεία (ΣΑΥ), τη μείωση των στερεοτύπων και την προώθηση της ισότητας και του σεβασμού στις σχολικές τάξεις.

Η Ελλάδα έχει κυρώσει σωρεία διεθνών και ευρωπαϊκών Συνθηκών, Συμφωνιών και Συμβάσεων, οι οποίες στηρίζουν τη σεξουαλική εκπαίδευση ως δικαίωμα των παιδιών και εφήβων, με κυριότερες τις ακόλουθες: