Τίτλος Δραστηριότητας: «Είμαστε ίδιοι, αλλά διαφορετικοί και όλοι συνεπιβάτες στο ίδιο τρένο»

Περίληψη: Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι μαθήτριες/-τές καλούνται να κατανοήσουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν συγχρόνως κοινά και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι μεταξύ τους διαφορές θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.

 Ομάδα-στόχου: Μαθήτριες/τές Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων Δημοτικού

Διάρκεια: 40 λεπτά

Διδακτικοί στόχοι:

 • Συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι μοιραζόμαστε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά ως ανθρώπινα όντα
 • Κατανόηση εκ μέρους των μαθητριών/-τών ότι παράλληλα οι άνθρωποι μπορεί να εμφανίζουν ορισμένα διαφορετικά χαρακτηριστικά
 • Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας

Καθορισμός απαιτήσεων χώρου και υλικοτεχνικού εξοπλισμού: Θα χρειαστεί μία ευρύχωρη αίθουσα στην οποία ομάδες 5-6 ατόμων θα εργαστούν γύρω από ένα ρολό χαρτιού με μέγεθος όσο το σώμα ενός ανθρώπου.

Προετοιμασία: Χωρίστε τις/τους μαθήτριες/τές σε ομάδες των 5-6 ατόμων και στη συνέχεια, δώστε σε κάθε ομάδα μαρκαδόρους και ένα ρολό χαρτιού αρκετά μεγάλο για να σχεδιάσουν ένα κανονικού μεγέθους παιδικό σώμα.

Περιγραφή δραστηριότητας:

 1. Στην αρχή, χωρίστε τους/τις μαθητές/-τριες σε ομάδες των 5-6 ατόμων. Στη συνέχεια, μοιράστε σε κάθε ομάδα μαρκαδόρους και χαρτί. Ύστερα, ζητήστε τους να σχεδιάσουν το περίγραμμα ενός ανθρώπινου σώματος. Ένας/Μία από τους μαθητές/-τριες θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του μοντέλου για τους σκοπούς της άσκησης.
 2. Ξεκινήστε από το κεφάλι και ζητήστε από τους/τις μαθητές/-τριες να συζητήσουν ποια χαρακτηριστικά υπάρχουν στο κεφάλι του ανθρώπου, π.χ. αυτιά, μάτια, δόντια και ούτω καθεξής. Μετά, ζητήστε από τις/τους μαθήτριες/-τές να σχεδιάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά στο χαρτί. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονίσετε ότι αν και τα μάτια, για παράδειγμα, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τα ίδια μάτια.
 3. Προσπαθήστε να ενθαρρύνετε τις/τους μαθήτριες/-τές να προχωρήσουν και σε άλλα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, επισημαίνοντας και πάλι την πτυχή της διαφορετικότητας. Μερικοί άνθρωποι έχουν πόδια, αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ή άλλοι άνθρωποι έχουν προσθετικά μέλη και ούτω καθεξής.
 4. Παράλληλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δραστηριότητα αυτή για να συζητήσετε ζητήματα φύλου καθώς και επιλογές σχετικά με τα χρώματα, τα ρούχα, τα αξεσουάρ κλπ.
 5. Σκοπός σας είναι οι μαθήτριες/-τές να μην αντικατοπτρίζουν τις στερεοτυπικές προσδοκίες και να συνειδητοποιήσουν τις διαφορές που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους στην εμφάνιση ή τις επιλογές τους.
 6. Όταν όλες οι ομάδες έχουν ολοκληρώσει το σχέδιο και έχουν συζητήσει για τη διαφορετικότητα που παρατηρείται στην εμφάνιση και τις επιλογές των ανθρώπων, ζητήστε από τους/τις μαθητές/-τριες να καθίσουν σε σχήμα κύκλου.
 7. Τοποθετήστε στη μέση του κύκλου ένα νέο, καθαρό κομμάτι χαρτιού. Πείτε στα παιδιά ότι στη Χώρα της Χαράς υπάρχει ένα τρένο, το τρένο του σεβασμού. Συζητήστε με συντομία για το θέμα του σεβασμού με τις/τους μαθήτριες/-τές. Συζητήστε, επίσης, για τον σεβασμό προς την ιδιωτική ζωή. Παρακινήστε τες/τους να σας αναφέρουν μερικές από τις πτυχές του σεβασμού, π.χ. κατανόηση, ευγένεια, ειλικρίνεια κλπ.
 8. Η/Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει το πρώτο βαγόνι ενός τρένου και γράφει τη λέξη «ΣΕΒΑΣΜΟΣ». Κατόπιν, παροτρύνει τις/τους μαθήτριες/-τές να σχεδιάσουν τα υπόλοιπα βαγόνια του τρένου. Κάθε μαθήτρια/-τής μπορεί να συζητήσει μία συμπεριφορά που δείχνει σεβασμό προς τις/τους συμμαθήτριές/-τές της/του. Γράφουμε τις συμπεριφορές αυτές σε κάθε βαγόνι, π.χ. «πρέπει να είμαστε ευγενικοί ο ένας απέναντι στον άλλο», «πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα» κλπ.

Δημιουργία δραστηριότητας: KMOP, Rainbow School (2019). Trainers’ Guide, “Combating HOMophoBic and Transphobic bullying in schools – HOMBAT”. Funded by the European Union’s Rights Equality and Citizenship Programme (2014-2020), Grant Agreement 764746

Πηγή: Πολύχρωμο Σχολείο, https://rainbowschool.gr/