Το δικαίωμα των παιδιών στην πληροφόρηση

21η Γενική Συνέλευση του ENOC, 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο ΕΛΣΙΝΚΙ

Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), καλούμε τις κυβερνήσεις μας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης να αναλάβουν όλες τις κατάλληλες δράσεις για να διασφαλίσουν το δικαίωμα των παιδιών στην Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ) και τις Σχέσεις των Νέων.


Το ENOC υιοθετεί τον ακόλουθο ορισμό Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (ΣΟΣΕ):

Η ΣΟΣΕ είναι η διαδικασία λήψης πληροφοριών και διαμόρφωσης απόψεων,  πεποιθήσεων και  αξιών, καθώς και της απόκτησης δεξιοτήτων για τη δημιουργία υγιών σχέσεων και για προστασία από κάθε μορφής κακοποίηση. Σημαίνει επίσης την προώθηση και ενίσχυση της θετικής στάσης του ατόμου απέναντι στον εαυτό του, ανταποκρινόμενης στην ηλικία του παιδιού, αλλά και με σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και τις εμπειρίες που απορρέουν από τις υγιείς σχέσεις. Η προσέγγιση της ΣΟΣΕ βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και επικεντρώνεται στο φύλο. Η ΣΟΣΕ περιλαμβάνει επιστημονικά ακριβείς πληροφορίες για την ανάπτυξη του ανθρώπου, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τη στοργή, την εικόνα του σώματος, την ανατομία και την αναπαραγωγική υγεία.

Αφού λάβαμε υπόψη τα σχετικά διεθνή, δεσμευτικά και μη, νομικά κείμενα, και συγκεκριμένα:

 • τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989),
 • το Γενικό Σχόλιο 1 (2001): Οι Στόχοι της Εκπαίδευσης,
 • το Γενικό Σχόλιο 3 (2003): HIV/AIDS και τα Δικαιώματα του Παιδιού,
 • το Γενικό Σχόλιο 4 (2003): Υγεία και Ανάπτυξη των Εφήβων στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
 • το Γενικό Σχόλιο 12 (2009): το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει την άποψή του και αυτή να λαμβάνεται υπόψη (Άρθρο 12),
 • το Γενικό Σχόλιο 14 (2013): το συμφέρον του παιδιού,
 • το Γενικό Σχόλιο 15 (2013): το δικαίωμα του παιδιού στην απόλαυση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας,
 • το Γενικό Σχόλιο 18 (2014): επιβλαβείς πρακτικές,
 • το Γενικό Σχόλιο 20 (2016): η εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού κατά την εφηβεία,
 • την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: Άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου 1,
 • τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote)

και μετά από διαβουλεύσεις με παιδιά και νεαρά άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ομάδων Εφήβων Συμβούλων των Επιτροπών για το Παιδί (ENYA) του ENOC, και που κατέληξαν σε  ένα σύνολο συστάσεων, οι οποίες περιγράφονται ακολούθως στην παρούσα Δήλωση, το ENOC ενθαρρύνει όπως η ΣΟΣΕ να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού, που θα συμβάλει στην ευημερία τους. Στόχος είναι, μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης CRSE, η Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στα πραγματικά ζητήματα και προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι/-ες. Υπάρχει πληθώρα πηγών με αντιφατική πληροφόρηση σχετικά με τη σεξουαλικότητα και μόνο λίγες από αυτές παρέχουν αξιόπιστη και κατάλληλη για την ηλικία των παιδιών πληροφόρηση. Η ΣΟΣΕ βοηθά όλα τα παιδιά να εξερευνήσουν και να προωθήσουν θετικές αξίες σχετικά με τους ίδιους και τη σεξουαλικότητά τους και την αναπαραγωγική τους υγεία. Η ΣΟΣΕ περιλαμβάνει πληροφορίες και συζητήσεις γύρω από πολλά θέματα, όπως: οικογενειακή ζωή, σχέσεις, πολιτισμικοί ρόλοι και ρόλοι των δύο φύλων, αντισύλληψη, τοκετός και σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, σωματική ακεραιότητα. Επίσης, περιλαμβάνει θεματικές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ποικιλομορφία και ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, καθώς και απειλές για την ευημερία ενός παιδιού, όπως η προκατάληψη, οι διακρίσεις και η σεξουαλική κακοποίηση. Τα παιδιά και νεαρά άτομα πρέπει να μάθουν για τον κίνδυνο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής κακοποίησης για να μπορούν να τον αναγνωρίζουν και να προστατεύουν τον εαυτό τους στο μέτρο του δυνατού και να αναγνωρίζουν και να έχουν πρόσβαση σε διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης.

Στόχος της ΣΟΣΕ είναι να στηρίξει τη σεξουαλική υγεία όλων των παιδιών, περιλαμβανομένης και της προσχολικής εκπαίδευσης. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά ενδυναμώνονται στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, στην υγεία, στην προστασία, στην ενημέρωση και αποκτούν πιο θετική εικόνα για τον εαυτό τους το σώμα τους. Αυτό πρέπει να γίνεται τόσο κατά την προσχολική εκπαίδευση, όσο και στο σπίτι. Οι επαγγελματίες χρειάζονται σαφείς οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίον θα στηρίζουν κατάλληλα τόσο τα παιδιά, όσο και τους γονείς των παιδιών, ως προς την διαπαιδαγώγηση των παιδιών για το σώμα τους, τις σχέσεις και τη σεξουαλικότητα.

Το ENOC προτρέπει όπως, υπάρχουν εθνικοί κανονισμοί και προγράμματα για την ΣΟΣΕ. Τα σχολεία πρέπει να εφαρμόζουν προγράμματα ΣΟΣΕ, τα οποία να είναι υποχρεωτικά, σε συστηματική βάση και με περιεχόμενο βασισμένο στις ανάγκες των παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται υψηλού επιπέδου κατάρτιση και ικανότητες. Οι υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας για παιδιά πρέπει να βρίσκονται κοντά σε αυτά και να είναι διαθέσιμες. Θα πρέπει να υλοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης, οι οποίες θα ενδυναμώσουν τους νέους να σχηματίσουν τη δική τους ταυτότητα και σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το ENOC συστήνει τις ακόλουθες δράσεις προς ενίσχυση της ΣΟΣΕ:

1. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να είναι ασφαλή

Η ΣΟΣΕ παρέχει εκτεταμένη στήριξη για την ανάπτυξη των παιδιών και των νεαρών ατόμων. Για παράδειγμα, η εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα προστασίας από κάθε μορφής κακοποίηση, προάγει την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση των παιδιών, τις δεξιότητες χειρισμού δύσκολων καταστάσεων, την συναισθηματική ανθεκτικότητα και ευεξία, τις δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την προώθηση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, ενθαρρύνοντάς τα να συζητούν δύσκολα ζητήματα. Η εκπαίδευση σε θέματα προστασίας διδάσκει στα παιδιά δεξιότητες που ενδεχομένως να τα βοηθήσουν να αποφεύγουν το σχολικό εκφοβισμό (bullying), τη βία, την υποκίνηση, την παρενόχληση και τη σεξουαλική κακοποίηση ή, σε περίπτωση που βρεθούν σε μία τέτοια κατάσταση, θα τα βοηθήσει να προστατεύσουν τον εαυτό τους, να θέσουν τα όριά τους και να το αναφέρουν σε κάποια/-ον υπεύθυνη/-ο ενήλικη/-ο τον οποίο εμπιστεύονται. Αυτό, με τη σειρά του, κάνει τα ενήλικα άτομα πιο ευαίσθητα σε θέματα που αφορούν παιδιά και νεαρά άτομα.

Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να λαμβάνουν απαντήσεις μόνο εάν ρωτήσουν και μόνο στην ερώτηση την οποία έθεσαν. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται νωρίς και μαθαίνουν ταμπού και κοινωνικούς κανόνες, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι είναι πιθανό να μην ρωτήσουν κάποια πράγματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε θέματα που προκαλούν  δυσφορία στα ενήλικα άτομα, όπου τα ευαίσθητα, ντροπαλά και φοβισμένα παιδιά θα παραμείνουν σιωπηλά. Επίσης, τα παιδιά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις σε θέση να γνωρίζουν ή να  θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά τους ή ζητήματα ηθικής. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ρωτούν, να αναρωτιούνται και να εκφράζονται.

Το ENOC προτρέπει τις κυβερνήσεις να στηρίξουν τους γονείς και τους/τις επαγγελματίες να ακούν τα παιδιά και να ενδυναμώσουν τα παιδιά ώστε να εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά και τους φόβους τους. Οι γονείς και οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν καθοδήγηση στην εκτέλεση του καθήκοντος αυτού και να βοηθηθούν κατά τη σεξουαλική και σχεσιακή διαπαιδαγώγηση.

2. Η ΣΟΣΕ στην εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία και μετά

Τα παιδιά εκφράζουν τη σεξουαλικότητα και την περιέργειά τους με διάφορους τρόπους στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό και στο σχολείο, ωστόσο οι ενήλικες ενδεχομένως να παραβλέπουν το δικαίωμα και την ανάγκη για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Για παράδειγμα, παιδιά ηλικίας 0 – 6 ετών ενδέχεται να θέτουν ερωτήσεις ή να εκφράζουν τη σεξουαλικότητά τους μέσω της συμπεριφοράς τους σε καθημερινή βάση. Οι επαγγελματίες της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας συνήθως δεν έχουν κάποια κατάρτιση ή κάποιες οδηγίες για το πώς να απαντούν στα παιδιά, με αποτέλεσμα να μαντεύουν ποια συμπεριφορά είναι φυσιολογική, αποκλίνουσα ή ανησυχητική. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν φοβούνται να αποταθούν σε ένα ενήλικο άτομο όταν έχουν κάποια ερώτηση ή πρόβλημα και ότι όλες οι ερωτήσεις που θέτουν τα παιδιά θα απαντηθούν.

Οι φόβοι και οι παρανοήσεις προκαλούν αντίσταση στη ΣΟΣΕ των παιδιών, η οποία να είναι κατάλληλη για την ηλικία τους. Τα ίδια τα ενήλικα άτομα σπανίως λαμβάνουν κατά την παιδική τους ηλικία υψηλής ποιότητας και κατάλληλη για την ανάπτυξή τους ΣΟΣΕ, αλλά πολλά είχαν αρνητικές εμπειρίες λόγω λανθασμένης πληροφόρησης. Αυτό προκαλεί φόβους και ανησυχίες, καθώς και την επιθυμία να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Επιπλέον, η κακής ποιότητας πληροφόρηση που παρέχεται στο διαδίκτυο, με περιεχόμενο που θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη των παιδιών, υπογραμμίζει την ανάγκη σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών και των γονέων ή των κηδεμόνων τους, η οποία θα είναι υψηλού επιπέδου και θα λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες τους αλλά και τις ανάγκες των παιδιών.

Οι ικανότητες και η θέληση των επαγγελματιών να εφαρμόσουν τη ΣΟΣΕ ποικίλουν και τα παιδιά δεν λαμβάνουν ισότιμες, αξιόπιστες και κατάλληλες για την ηλικία τους απαντήσεις και πληροφορίες που να εξασφαλίζουν την ευεξία και ανάπτυξή τους. Συμπτώματα που σχετίζονται με προβλήματα υγείας ή κακοποίηση ενδέχεται να μην παρατηρηθούν ή να αγνοηθούν. Οι νέοι χρειάζονται εκτεταμένη και έγκαιρη πληροφόρηση επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη ΣΟΣΕ. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο και να συμφωνηθεί το πώς θα δίδονται απαντήσεις για παράδειγμα σε ερωτήσεις που αφορούν στην εγκυμοσύνη, στο πώς αυτή ξεκινά και στον τοκετό. Το ENOC σημειώνει ότι η υποχρεωτική «εκπαίδευση για την υγεία» η οποία περιλαμβάνει αναλυτικό πρόγραμμα για τη ΣΟΣΕ, επέφερε μείωση στις εκτρώσεις στην εφηβική ηλικία[1].

Το ENOC συστήνει τη συμπερίληψη υποχρεωτικής ΣΟΣΕ υψηλού επιπέδου στην προσχολική εκπαίδευση, στη δημοτική και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι επαγγελματίες, π.χ. οι δάσκαλοι/-ες, οι οποίοι/-ες στηρίζονται από εξωτερικούς παράγοντες, πρέπει να έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση στη ΣΟΣΕ εντός του σχολείου.

3. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και συμβουλευτικής πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών

Μέρος της υψηλού επιπέδου ΣΟΣΕ αποσκοπεί στο να παρέχονται στα παιδιά εύκολα προσβάσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία σε ατομική συμβουλευτική και υπηρεσίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι υπηρεσίες αυτές να σέβονται το δικαίωμα του παιδιού στην ενημέρωση και το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Πρέπει να δίδεται στα παιδιά η ευκαιρία να έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση στις υπηρεσίες. Επιπλέον, η αντισύλληψη πρέπει να είναι δωρεάν. Συστήνεται η παροχή υπηρεσιών ενσωμάτωσης ως μέρος του σχολικού περιβάλλοντος. Έτσι, ενδεχομένως να αυξηθεί η πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οι επαγγελματικές δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας ορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητά τους να ακούν τα παιδιά και από τις δεξιότητές τους στην προσωπική επαφή με αυτά. Οι επαγγελματίες πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο να γνωρίσουν τα παιδιά. Πρέπει να διαθέτουν υψηλά προσόντα και την κατάλληλη στάση για να αντιμετωπίζουν, για παράδειγμα, ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο και τις σεξουαλικές μειονότητες και να θέτουν τέλος στις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ. Το κλειδί είναι να γνωρίζουν ότι ένα παιδί ενδέχεται να θέσει το θέμα μίας σχέσης ή θέματα σεξουαλικής υγείας κατά τη διάρκεια μίας κανονικής, περιοδικής ιατρικής εξέτασης.

Το ENOC συστήνει την ενίσχυση της ποιότητας και διαθεσιμότητας των υπηρεσιών σεξουαλικής υγείας. Πρέπει να βελτιωθούν οι ικανότητες των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με την προσωπική τους επαφή με τα παιδιά και τους έφηβους.

4. Το γνωσιακό υπόβαθρο πρέπει να ενισχυθεί

Στην Ευρώπη δεν υπάρχουν δεδομένα για την ποιότητα και το επίπεδο της ΣΟΣΕ που παρέχεται στα παιδιά. Με τα στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης, θα ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν υπηρεσίες, να καταρτιστούν τα απαραίτητα σχέδια δράσης και να ενισχυθούν οι επικοινωνιακές στρατηγικές.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν δείκτες για τη μέτρηση της σεξουαλικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Ωστόσο, η παραγωγή δεδομένων δεν επαρκεί και πρέπει να μιλήσουμε με τα παιδιά για να ακούσουμε τις απόψεις τους και τις εμπειρίες τους. Είναι σημαντικό οι δείκτες να περιλαμβάνουν τόσο δεδομένα από την εμπειρία των παιδιών και των εφήβων όσο και δεδομένα για την ευεξία των παιδιών, τα οποία δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε διάφορα αρχεία δεδομένων.

Το ENOC συστήνει όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκινήσουν από κοινού την κατάρτιση μίας περιοδικής έκθεσης, για παράδειγμα ανά τριετία, αναφορικά με την κατάσταση της ΣΟΣΕ που προσφέρεται στα παιδιά. Οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις πρέπει να ξεκινήσουν εκστρατείες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις σχέσεις των νέων.

5. Οι διεθνείς συνθήκες είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη – οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού δίνει σε κάθε παιδί το δικαίωμα στη ΣΟΣΕ. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και στη μη διάκριση. Οι πολιτισμικοί ή θρησκευτικοί λόγοι δεν υπερισχύουν της υποχρέωσης ενός κράτους να τηρεί το διεθνές δίκαιο.

Οι Ευρωπαίοι Επίτροποι για τα Παιδιά αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικής άσκησης των δικαιωμάτων του παιδιού. Επιπρόσθετα, με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τη σεξουαλική υγεία των παιδιών, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα Γενικά Σχόλια που εξέδωσε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το ENOC προτρέπει τις κυβερνήσεις να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή της ΣΟΣΕ και να συμπεριλάβουν στις περιοδικές τους εκθέσεις προς την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφορά στις δράσεις που έγιναν για την προώθηση της.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ (ENYA)

Για τη σύνταξη της παρούσας δήλωσης το ENOC ήρθε σε επαφή με παιδιά και νεαρά άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη, τα οποία υπέβαλαν μια σειρά συστάσεων, που άλλες είναι διαφορετικές και άλλες αντικατοπτρίζουν τις πιο πάνω συστάσεις. Οι συστάσεις αυτές αποτελούν απόδειξη της σημασίας της απευθείας ακρόασης αυτών που επηρεάζονται άμεσα από τα υφιστάμενα ανεπαρκή προγράμματα εφαρμογής της ΣΟΣΕ σε διάφορες χώρες.

 • Εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα ενός υποχρεωτικού μη βαθμολογήσιμου μαθήματος για την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, και το οποίο θα διδάσκεται από ειδικά εκπαιδευμένες/-ους επαγγελματίες. Θα διδάσκεται από το δημοτικό σχολείο έως το λύκειο και θα εξαρτάται από την ηλικία των μαθητών/-τριών. Το μάθημα αυτό θα περιλαμβάνει αναφορά στις συναισθηματικές πτυχές της σεξουαλικότητας και των σχέσεων και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ευχαρίστηση, τον έρωτα, τα αισθήματα και τις σεξουαλικές πρακτικές, την έννοια της συναίνεσης, τις ταυτότητες των δύο φύλων και των τρανς (διαφυλικών) ατόμων, τη νομοθεσία επί των σχετικών θεμάτων κ.λπ. Θα είναι η στιγμή που τα παιδιά θα μπορούν να θέτουν τα ερωτήματά τους χωρίς ταμπού.
 • Στα σχολεία πρέπει να διεξάγονται διαδραστικές συζητήσεις για νεαρά άτομα σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, τις οποίες θα υποστηρίζουν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα πρέπει να βοηθούν τα παιδιά και τα νεαρά άτομα να χτίζουν υγιείς σχέσεις και να αναγνωρίζουν τις καταχρηστικές/μη υγιείς σχέσεις. Στις συζητήσεις αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα εργαλεία που θα είναι φιλικά προς τα παιδιά, όπως κινούμενα σχέδια, βίντεο, ταινίες κ.λπ.
 • Οι διαφορετικές σχέσεις θα πρέπει να εξομαλύνονται, πρέπει να σταματήσουμε να τις υπογραμμίζουμε και να σταματήσουν οι διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ,
 • Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίο να είναι διαθέσιμοι/-ες για τις/τους μαθήτριες/-ές. Οι εν λόγω σύμβουλοι πρέπει να έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και εμπειρία, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν σωστά και με σοβαρότητα τις ανησυχίες των μαθητών/-τριών, βοηθώντας τους/τες να τις ξεπεράσουν και δίνοντάς τους συμβουλές. Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει αν είναι ικανό να παραπέμπει μαθητές/-τριες σε υποστηρικτικές υπηρεσίες ή επαγγελματίες εντός της κοινότητας, κατά περίπτωση, για ειδικά θέματα,
 • Όλες/-οι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι εκπαιδευμένες/-οι ειδικά για να βοηθούν τα νεαρά άτομα να χτίσουν υγιείς σχέσεις και να αναγνωρίζουν τις καταχρηστικές/μη υγιείς σχέσεις. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι καλύτερα καταρτισμένες/-οι για να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ, την σεξουαλική παρενόχληση και να μπορούν να συζητούν ελεύθερα για συναισθηματική και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εάν χρειαστεί,
 • Πρέπει να αναπτυχθούν εκπαιδευτικές εκστρατείες για να βοηθήσουν τα νεαρά άτομα να σχηματίσουν τη δική τους ταυτότητα και σεξουαλικό προσανατολισμό,
 • Στα σχολεία θα πρέπει να υπάρχουν ουδέτερες ως προς το φύλο τουαλέτες,
 • Το κοινωνικό στίγμα της παρθενίας πρέπει να σταματήσει. Να υπάρχουν κυρώσεις για τους/τις ιατρούς που εκδίδουν πιστοποιητικά παρθενίας,
 • Τα νεαρά άτομα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αντισύλληψη.
 • Οι γονείς να ενημερώνονται και να παίρνουν κατευθύνσεις από τους ειδικούς/-ές, προκειμένου να ακούν τα παιδιά τους και να τα διευκολύνουν να εκφράζουν τις απόψεις αλλά και τους φόβους τους. Διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων στις οποίες θα συμμετέχουν γονείς και παιδιά με σκοπό την ενημέρωση, ούτως ώστε τα νεαρά άτομα να μπορούν να ζητούν βοήθεια.

 

 

Το κείμενο θα σταλεί:

Κυβερνήσεις και χώρες μέλη του ΕΝΟC, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, UNICEF EUROCHILD

 

ENOC Secretariat, Council of Europe “Agora” building. Office B5.07.V

67075 Strasbourg Cedex – Tel +33 3 90 21 54 88

e-mail secretariat@ombudsnet.org – Website: www.enoc.eu

 

[1] Kirby DB, Laris B, Rolleri LA. Sex and HIV education programs: their impact on sexual behaviors of young people throughout the world. J Adolesc Health 2007;40(3):206-217. AND Apter D. Sexuality education programmes and sexual health services: links for better sexual and reproductive health. Entre Nous 2016;69:12-13.