Η ΣΟΣΕ βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΣΟΣΕ προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΣΟΣΕ αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα

Η ΣΟΣΕ είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Η ΣΟΣΕ βασίζεται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) τονίζει πως η Σεξουαλική  Εκπαίδευση βασίζεται  στα  παγκόσμια  αναγνωρισμένα ανθρώπινα  δικαιώματα  και  ειδικά  στο  δικαίωμα  της  ενημέρωσης (άρθρο 17),  η  οποία αποτελεί προϋπόθεση της πρόληψης σε σχέση με θέματα υγείας. Βασίζεται επίσης στο δικαίωμα στην υγεία (άρθρο 24) στο δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 13 ή 28), όπως αναγνωρίζεται στο Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, στο δικαίωμα της αυτόνομης λήψης αποφάσεων και σεβασμού για τα δικαιώματα των άλλων και στο δικαίωμα για την προστασία από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας (Άρθρο 34).

Σύμφωνα επίσης, με τη Διεθνή Ομοσπονδία Planned Parenthood (IPPF, 2006), η Συμπεριληπτική -Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι «…μια προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει στόχο να εξοπλιστούν οι νέοι άνθρωποι με γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες που απαιτούνται για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και για την απόλαυση της σεξουαλικότητάς τους σωματικά, συναισθηματικά, ατομικά και στις σχέσεις τους. Προσεγγίζει τη σεξουαλικότητα ολιστικά και στο πλαίσιο της συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης”.

Η ΣΟΣΕ προάγει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση (Comprehensive Sexuality education) επεκτείνει και προωθεί την κατανόηση των παγκόσμιων ανθρωπίνων δικαιωμάτων –συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών και των νεαρών ατόμων– και των δικαιωμάτων όλων στην υγεία, την εκπαίδευση, την ισότητα στην πληροφόρηση και τη μη διάκριση.

Η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα ευαισθητοποιεί τα παιδιά και τα ενθαρρύνει  να αναγνωρίζουν τα δικαιώματά τους, να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων, και να υπερασπίζονται τα άτομα εκείνα των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται. Ακολούθως, τα προγράμματα ΣΟΣΕ πρέπει να ενθαρρύνουν την αποδοχή και το σεβασμό της διαφορετικότητας των σεξουαλικών και των έμφυλων ταυτοτήτων που υπάρχουν στην κοινότητα και να περιλαμβάνουν την κριτική αξιολόγηση των στάσεων και πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

Η ΣΟΣΕ αποτελεί Ανθρώπινο Δικαίωμα

 Η Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση είναι πρωτίστως και πάνω από όλα δικαίωμα του παιδιού και συνιστά βασικό μέρος μιας ευρύτερης κριτικής, ανθρωπιστικής και δημοκρατικής εκπαίδευσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση της υγείας και της ευημερίας όλων των μαθητών/-τριών. (UNESCO)

Η πρόσβαση σε Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση θα έπρεπε, με βάση πληθώρας στοιχείων, να αποτελεί βασικό δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους, υποχρέωση της πολιτείας  και προτεραιότητα της δημόσιας πολιτικής.

Δεν υπάρχει κάποια αξιόπιστη δικαιολογία για τη μη εξασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών και των νεαρών ατόμων στη Συμπεριληπτική-Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Εκπαίδευση που θα τα οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή και υγιή ζωή. Η απόλαυση του δικαιώματος στη ΣΟΣΕ συνεισφέρει σημαντικά στην πρόληψη και μπορεί να αποτελέσει ζήτημα ζωής ή θανάτου (UN Special Raporteur, 2010)

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει μια πρόκληση να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική εκπαίδευση είναι ένα «αξιώσιμο δικαίωμα»: ένα δικαίωμα που τα νεαρά άτομα, ως κάτοχοι δικαιωμάτων, είναι σε θέση να καθιστούν τα κράτη και άλλους υπεύθυνους φορείς υπεύθυνα για την εγγύηση και την εκπλήρωση, όχι μόνο μέσω αποτελεσματικής προστασίας, αλλά και της παροχής προγραμμάτων και υπηρεσιών.

Η ΣΟΣΕ είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η σεξουαλική εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση και άλλων δικαιωμάτων. Συνεπώς, πρέπει να ενταχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και να προσφέρεται προς όλα τα παιδιά.

Δεδομένου ότι αυτή υπηρετεί και προάγει το συμφέρον του παιδιού, σε καμιά περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, η απαλλαγή παιδιού από το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Γι’ αυτό, η Συμπεριληπτική- Ολοκληρωμένη Σεξουαλική  Εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης:

1) την αναγνώριση και αμφισβήτηση στερεοτύπων και νορμών που υπάρχουν στην κοινωνία όσον αφορά τα φύλα και τη σεξουαλικότητα και οδηγούν σε φαινόμενα όπως οι διακρίσεις, ο στιγματισμός και η έμφυλη βία

2) αλλά και την αναγνώριση και συμπερίληψη της ποικιλομορφίας του φύλου και της σεξουαλικότητας. Επίσης,

3) εστιάζει στην εκπαίδευση στα δικαιώματα, όπως για, παράδειγμα, στο δικαίωμα της προστασίας, μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ένα παιδί να λειτουργεί με ασφαλή τρόπο αναγνωρίζοντας κινδύνους και να ζητά βοήθεια σε περίπτωση εκφοβισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησής του.

Είναι σημαντικό η ΣOΣΕ να συμπεριλαμβάνει συζητήσεις για τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που διαμορφώνουν ευρύτερες πτυχές των σχέσεων και ευαλωτότητα σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, όπως το κοινωνικό φύλο, τις κοινωνικές ανισότητες, τους κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, την εθνικότητα, την κατάσταση HIV, την αναπηρία, τον ερωτικό/σεξουαλικό προσανατολισμό, τα χαρακτηριστικά, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου.

Ο Τεχνικός Οδηγός της Unesco για τη Συμπεριληπτική- Ολοκληρωμένη Σεξουαλική  Εκπαίδευση υποστηρίζει μία προσέγγιση βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, που δίνει έμφαση σε αξίες όπως ο σεβασμός, η αποδοχή, η ισότητα, η ενσυναίσθηση, η υπευθυνότητα και η αμοιβαιότητα ως αδιάρρηκτα συνδεδεμένες με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί μία εστίαση στις αξίες και την υπευθυνότητα στο πλαίσιο μιας συμπεριληπτικής προσέγγισης στη σεξουαλική εκπαίδευση. Η ΣΟΣΕ παρέχει ευκαιρίες ώστε οι μαθητές/-τριες να αποτιμήσουν και να ξεκαθαρίσουν τις δικές τους αξίες και στάσεις σε σχέση με μια σειρά θεμάτων