ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 40 λεπτά

ΥΛΙΚΑ:

 • Φύλλο Εργασίας για αγόρια (Βλέπε πιο κάτω)
 • Φύλλο Εργασίας για κορίτσια (Βλέπε πιο κάτω)
 • Στυλό ή μολύβια
 • Ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού, μαρκαδόρους και κολλητική ταινία (προαιρετικά)

Οδηγίες:

Μοιράζουμε στα παιδιά τα χαρτάκια διαφορετικού χρώματος που στις δύο όψεις τους έχουν τυπωμένες τις παρακάτω φράσεις:

Για τα κορίτσια (σε πράσινο χαρτί):

 • Χαίρομαι που είμαι κορίτσι επειδή …
 • Θα ήθελα να ήμουν αγόρι για να μπορώ να…

Για τα Αγόρια (σε κίτρινο χαρτί):

 • Χαίρομαι που είμαι αγόρι επειδή …
 • Θα ήθελα να ήμουν κορίτσι για να μπορώ να …

Ζητούμε από τα παιδιά να συμπληρώσουν τις προτάσεις που υπάρχουν και στις δύο πλευρές του χαρτιού που κρατάνε. Τους δίνουμε 5 λεπτά. Έπειτα, μαζεύουμε τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας (χαρτάκια) και τα ανακατανέμουμε στα παιδιά με τυχαίο τρόπο (έτσι ώστε το κάθε παιδί να κρατάει το συμπληρωμένο φύλλο εργασίας ενός άλλου παιδιού και όχι το δικό του/της).

Ζητούμε από τα παιδιά να διαβάζουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις που έχουν μπροστά τους με την παρακάτω σειρά.

Πείτε μας πρώτα, όσοι/ες κρατάτε στα χέρια σας κίτρινα χαρτάκια, τις απαντήσεις που βλέπετε στην ερώτηση:

 • Χαίρομαι που είμαι αγόρι επειδή… (κίτρινα χαρτιά, Α’ όψη)

Μόλις ολοκληρωθεί αυτό, πείτε μας τώρα, όσοι/-ες κρατάτε στα χέρια σας πράσινα χαρτάκια, τις απαντήσεις που βλέπετε στην ερώτηση:

 • θα ήθελα να ήμουν αγόρι για να μπορώ να… (πράσινα χαρτιά, Β’ όψη)

Μπορούμε εάν θέλουμε να σημειώνουμε τις απαντήσεις τους σε ένα μεγάλο φύλλο χαρτιού.

Συζητούμε τυχόν ομοιότητες και διαφορές: Μοιάζουν αυτά που χαροποιούν τα αγόρια με αυτά που θα ήθελαν τα κορίτσια να κάνουν αν ήταν αγόρια;

Κατόπιν διαβάζουν τις υπόλοιπες απαντήσεις με την εξής σειρά:

 • Χαίρομαι που είμαι κορίτσι επειδή… (πράσινα χαρτιά Α’ όψη)
 • Θα ήθελα να ήμουν κορίτσι για να μπορώ να… (κίτρινα χαρτιά Β’ όψη)

Συζητήστε τυχόν ομοιότητες και διαφορές:

 • Μοιάζουν αυτά που χαροποιούν τα κορίτσια με αυτά που θα ήθελαν τα αγόρια να κάνουν αν ήταν κορίτσια;
 • Μοιάζουν αυτά που χαροποιούν τα αγόρια με αυτά που χαροποιούν να κορίτσια;

Συζητήστε με τα παιδιά τις ομοιότητες και τις διαφορές και συλλέξτε τα συμπληρωμένα φύλλα εργασίας.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για αγόρια (Κίτρινο χαρτί)

Εκτυπώστε τα Φύλλα Εργασίας σε διπλή όψη (μπρος – πίσω) πάνω σε κίτρινο χαρτί.

Α’ Όψη

Χαίρομαι που είμαι αγόρι επειδή ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Β’ Όψη

Θα ήθελα να ήμουν κορίτσι για να μπορώ να …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΔΣΙΑΣ για κορίτσια (Πράσινο Χαρτί)

Α’ Όψη

Χαίρομαι που είμαι κορίτσι επειδή ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………

Β’ Όψη

Θα ήθελα να ήμουν αγόρι για να μπορώ να ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

 

Πηγή: Προσαρμογή από: Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence. (2015). Κυπριακή Έκδοση. Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (Αναθεωρημένη Έκδοση). Τεύχος ΙΙΙ: Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας.